Cao thủ chốt số ngày 03/04

. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 04 – 93 –> Nay ngày 2,vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 04)

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày:  66 – 99 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 99)

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày:  73 – 95 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 95)