Cao thủ chốt số 27/04

 1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày:  56 – 58 –> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 58)

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày:  53 – 67 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. 

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày:  79 – 96 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.