Cao thủ chốt số 26/04

 1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày:  56 – 58 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày:  29 – 62 -> Nay ngày 3, vào 180 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. 

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày:  79 – 96 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.