Cao thủ chốt số 25/04

 1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày:  13 – 30 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 2 nháy: 30)

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày:  29 – 62 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. 

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 08 – 24 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 2 nháy: 24)