Cao thủ chốt số 23/04

 1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày:  27 – 66 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày:  07 – 30 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 07)

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 01 – 17 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.