Cao thủ chốt số 22/04

 1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 24 – 32 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 32)

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày: 21 – 31 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 21)

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 01 – 17 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.