Cao thủ chốt số 19/04

 1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 56 – 73 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày: 00 – 85 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 05 – 59 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.