Cao thủ chốt số 17/04

 1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 55 – 84 –> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày: 00 – 93 -> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 93)

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày: 31 – 78 -> Nay ngày 3, vào 180 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.