Cao thủ chốt số 13/04

 1. Khánh Nguyễn:

– Cặp nuôi 3 ngày: 04 – 64–> Nay ngày 1, vào 20 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.

2. Vô khuyết:

- Cặp nuôi 3  ngày:   03 – 20 -> Nay ngày 2, vào 60 điểm/cặp với số vốn 10 triệu. (Ăn 03)

3. Star Mario:

- Cặp nuôi 3 ngày:  05 – 54 -> Nay ngày 3, vào 180 điểm/cặp với số vốn 10 triệu.