trungdx

All articles by trungdx

 

Thống kê bạc nhớ ngày 25/09/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 69 về tất cả 14 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 27-29 về 14 lần, trong đó: 7 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 25/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 25/09/2018 -> 27/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 03,75 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 23/09/2018 -> 25/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 23/09/2018 -> 25/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 23/09: 33,38 20 điểm/cặp Ngày 24/09: 33,38 60 điểm/cặp Ngày 25/09: 33,38 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 23/09/2018 -> 25/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 23/09: 68,16 20 điểm/cặp Ngày 24/09: 68,16 60 điểm/cặp Ngày 25/09: 68,16 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 23/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 23/09/2018 -> 25/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 17,43 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 23/09/2018 -> 25/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 23/09/2018 -> 25/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 23/09: 91,14 (Ăn 91) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 23/09/2018 -> 25/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 23/09: 17,43 (Ăn 17,43) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 23/09/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 78 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 17-43 về 28 lần, trong đó: 14 lần ngày 1, 12 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 22/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/09/2018 -> 22/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 07,09 20 điểm/cặp Ngày 2: 07,09 60 điểm/cặp Ngày 3: 07,09 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 22/09/2018 -> 24/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 22/09: 57,75 (Ăn 57,75) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 22/09/2018 -> 24/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 22/09: 37,87 (Ăn 87) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 22/09/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 21 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 36-86 về 22 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 10 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 21/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/09/2018 -> 22/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 07,09 20 điểm/cặp Ngày 2: 07,09 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 20/09/2018 -> 22/09: ...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 21/09/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải 3.4 – 31 về tất cả 22 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 04-40 về 22 lần, trong đó: 15 lần ngày 1, 2 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần đây,...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 20/09/2018 -> 22/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 20/09: 25,98 20 điểm/cặp Ngày 21/09: 25,98 60 điểm/cặp Ngày 22/09: 25,98 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/09/2018 -> 22/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 20/09: 7,9 20 điểm/cặp Ngày 21/09: 7,9 60 điểm/cặp Ngày 22/09: 7,9 (Ăn 07) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 20/09/2018 -> 22/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 20/09: 4,40 20 điểm/cặp Ngày 21/09: 4,40 (Ăn 04) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 20/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 20/09/2018 -> 22/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 07,09 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 20/09/2018 -> 22/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 19/09/2018 đến 23/09

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 00  01  03  05  09  02  04  06  07   19/09 25,000đ 1 10  11  13  18  12  16   20/09 50,000đ 2 21/09 100,000đ 3 30  39  32  34  37   22/09 200,000đ 4 23/09 400,000đ 5 50  51  55  58  59   6 7 8 9...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 20/09/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 77 về tất cả 28 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 07-09 về 28 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 3 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 19/09/2018 -> 21/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 19/09: 3,38 20 điểm/cặp Ngày 20/09: 3,38 60 điểm/cặp Ngày 21/09: 3,38 (Ăn 03) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 18/09/2018 -> 24/09

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 18/09 Chạm 4, chạm 3 36,000đ/dàn số 19/09 Chạm 4, chạm 3 72,000đ/dàn số 20/09 Chạm 4, chạm 3 144,000đ/dàn số 21/09 Chạm 4, chạm 3 288,000đ/dàn số 22/09 Chạm 4, chạm 3 576,000đ/dàn số 23/09 Chạm 4, chạm...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 19/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/09/2018 -> 19/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 60,62 20 điểm/cặp Ngày 2: 60,62 60 điểm/cặp Ngày 3: 60,62 200 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 19/09/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 20 về tất cả 16 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 03-38 về 16 lần, trong đó: 8 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 1 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 18/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/09/2018 -> 19/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 60,62 20 điểm/cặp Ngày 2: 60,62 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/09/2018 -> 19/09: ...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 18/09/2018 -> 20/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 18/09: 10,52 (Ăn 10) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 18/09/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 43 về tất cả 26 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 08-56 về 26 lần, trong đó: 13 lần ngày 1, 5 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 17/09/2018 -> 19/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/09: 07,70 20 điểm/cặp Ngày 18/09: 07,70 60 điểm/cặp Ngày 19/09: 07,70 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/09/2018 -> 19/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/09: 46,62 20 điểm/cặp Ngày 18/09: 46,62 60 điểm/cặp Ngày 19/09: 46,62 (Ăn 62) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/09/2018 -> 19/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 17/09: 60,62 20 điểm/cặp Ngày 18/09: 60,62 60 điểm/cặp Ngày 19/09: 60,62 (Ăn 62) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 17/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 17/09/2018 -> 19/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 60,62 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 17/09/2018 -> 19/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 17/09/2018 -> 23/09

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 17/09 Chạm 7, chạm 3 (Ăn 43) 36,000đ/dàn số –> Anh em chơi dàn chạm phải đặc biệt chú ý điều này: 1. Giá chơi phải tốt, 1 ăn 80 trở lên hoặc phải được cắt phế 25%. 2....
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 17/09/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 63 về tất cả 24 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 60-62 về 24 lần, trong đó: 16 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 5 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 16/09/2018 -> 18/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/09: 12,21 20 điểm/cặp Ngày 17/09: 12,21 (Ăn 12) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 16/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/09/2018 -> 17/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 57,75 20 điểm/cặp Ngày 2: 57,75 60 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 16/09/2018 -> 18/09: ...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 16/09/2018 -> 18/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/09: 25,98 (Ăn 25) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 16/09/2018 -> 18/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 16/09: 42,46 (Ăn 42) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 15/09/2018 đến 19/09

Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày: Đầu Dàn số Ngày Tiền 0 00  01  02  03  07  09  04  05  06   15/09 25,000đ 1 10  11  12  13  16  18   16/09 50,000đ 2 20  21  22  25  26   17/09 100,000đ 3 30  32  37  39  34   18/09 200,000đ (Ăn 20) 4 5 6 7 8 9...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 16/09/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 77 về tất cả 27 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 25-98 về 27 lần, trong đó: 18 lần ngày 1, 7 lần ngày 2, 2 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/09/2018 -> 17/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 15/09: 57,75 20 điểm/cặp Ngày 16/09: 57,75 (Ăn 75) 60 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 15/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 15/09/2018 -> 17/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 57,75 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/09/2018 -> 15/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Lô tô cặp nuôi 3 ngày từ 15/09/2018 -> 17/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 15/09: 1,9 (Ăn 01) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Star Mario từ ngày 15/09/2018 -> 17/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 15/09: 9,59 (Ăn 59) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 15/09/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 88 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 01-09 về 21 lần, trong đó: 9 lần ngày 1, 8 lần ngày 2, 4 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 14/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/09/2018 -> 16/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 36,54 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/09/2018 -> 15/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 14/09/2018 -> 16/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 14/09: 36,54 (Ăn 54) 20 điểm/cặp...
Continue reading...  

Thống kê bạc nhớ ngày 14/09/2018

Thống kê lotto bạc nhớ theo giải cùng tần suất và gan  – Từ 01/01/2010 đến nay, Giải đặc biệt – 62 về tất cả 21 lần. Lotto trong 3 hôm sau: +Cặp 36-54 về 21 lần, trong đó: 10 lần ngày 1, 3 lần ngày 2, 8 lần ngày 3. Trong 30 ngày gần...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/09/2018 -> 15/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 13/09: 7,70 20 điểm/cặp Ngày 14/09: 7,70 60 điểm/cặp Ngày 15/09: 7,70 (Ăn 07,70) 200 điểm/cặp...
Continue reading...  

Dàn đặc biệt 36 số nuôi 7 ngày từ 12/09/2018 -> 18/09

Với số vốn 4,572,000đ, bạn chơi khung này như sau:  Ngày  Dàn 36 số  Cách vào tiền 12/09 Chạm 3, chạm 1 36,000đ/dàn số 13/09 Chạm 3, chạm 1 72,000đ/dàn số 14/09 Chạm 3, chạm 1 144,000đ/dàn số 15/09 Chạm 3, chạm 1 288,000đ/dàn số 16/09 Chạm 3, chạm 1 (Ăn 63) 576,000đ/dàn số –> Anh...
Continue reading...  

Cao thủ chốt số ngày 13/09

Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:     Cao thủ chốt số – Khánh Nguyễn từ ngày 13/09/2018 -> 15/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền Ngày 1: 46,64 20 điểm/cặp Cao thủ chốt số – Vô Khuyết từ ngày 13/09/2018 -> 15/09:   Cặp Lotto nuôi 3 ngày...
Continue reading...